• Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ se koná v úterý 25. 8. 2020 v 15:00 hod. v budově mateřské školy.
 • Schůzka pro rodiče dětí nastupujících do třídy Motýlků se koná ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 15:00 hod. v budově zákládní školy.

Pokyny při předávání dítěte

 • při prvním vstupu do školky předkládá zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení,
 • rodič se s dítětem rozloučí v prostorách šatny a pošle dítě do umývárny umýt si ruce,
 • v umývárně si přebírá dítě učitelka,
 • rodič nesmí vstoupit do prostor umývárny,
 • při odchodu dítěte na sebe rodič upozorní v okénku do třídy a učitelka mu přivede dítě do prostor šatny, případně pošle dítě za rodičem a zůstává ve třídě s ostatními dětmi, okénkem do šatny dozajistí setkání rodiče s dítětem,
 • při pobytu na zahradě si rodič vyzvedává dítě ze zahrady a do prostor MŠ již nevstupuje.

Prosba o spolupráci

Vážení rodiče,

dejte svému dítěti do školky:

 • plastovou láhev s pitím (zajištění pitného režimu při činnostech venku). Láhev podepište a každý den si jí odneste domů umýt (zajištění hygieny).
 • do skříňky pokrývku hlavy (slunečné počasí).

Děkujeme

Vážení rodiče,

pokud Vaše dítě bude chodit o letních prázdninách do mateřské školy, upřesněte nám do 26. 5. 2020,v kterých týdnech přijde.

Děkujeme.

Vzor zprávy:

Jméno a příjmení dítěte:

Docházka dítěte o letních prázdninách ANO/NE

 • 1. 7. - 3. 7.
 • 7. 7. - 10. 7.
 • 13. 7. - 17. 7.
 • 20. 7. - 7. 8. MŠ uzavřena
 • 10. 8. - 14. 8.
 • 17. 8. - 21. 8.
 • 24. 8. - 28. 8.
 • 31. 8. 

Předpokládaný termín znovuotevření mateřské školy je 25. květen 2020.

Základní provozní podmínky mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických a dalších předpisů.

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).
 • Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

V prostorách mateřské školy

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do mateřské školy vstoupit.
 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).
 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 • Aktivity budou organizovány tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ, včetně zahrady.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Rámcová pravidla pro zajištění školního stravování

 • Stravování bude realizováno vydáváním teplých obědů při zajištění přísných bezpečnostních pravidel.
 • Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.

Osoby s rizikovými faktory

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např.
  1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  2. při protinádorové léčbě,
  3. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte podepsané prohlášení.

Příloha – čestné prohlášení

Informaci o nástupu dítěte do mateřské školy předejte učitelkám na jednotlivých třídách pomocí emailové adresy nebo prostřednictvím portálu dm Software.

Třída Pedagog Kontakt
Berušky Lenka KOLAŘÍKOVÁ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ježci Lenka DANČIŠINOVÁ
Bc. Klára MATYŠOVÁ
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kuřátka Bc. Martin VERBOVSKÝ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kočičky Bc. Anežka KUBŮ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Broučci Simona MAZÁČOVÁ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Motýlci Dagmar VČELÁKOVÁ
Leona MAZÁČOVÁ
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení rodiče,

z důvodu uzavření mateřské školy dne 18. 3. 2020 v době mimořádných opatření se platba školného za měsíce duben – květen (2x300,- Kč) rozdělí na poloviny. První polovina pokryje platbu v daném měsíci a druhá polovina bude použita k uhrazení školného za měsíc červenec/srpen. Pokud Vaše dítě nenastoupí ani v měsíci červnu, je nutné podat žádost o snížení úplaty za předškolní vzdělávání do 15. 6. 2020. Formulář je ke stažení na webu školy (viz odkaz níže) nebo v zádveří základní školy (vchod do budovy 2. stupně). Vyplněnou žádost předejte v MŠ nebo oskenovanou pošlete e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Formulář je ke stažení ZDE.